اطلاعات هر 60 ثانیه به صورت خودکار به روزرسانی می شود
نام مدرسه وضعیت پایه های خالی
توحید تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 2 نفر - آموزگار تک پایه دوم 2 نفر - آموزگار تک پایه سوم 2 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 2 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 2 نفر - آموزگار تک پایه ششم 2 نفر
ام البنین تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 2 نفر - آموزگار تک پایه دوم 2 نفر - آموزگار تک پایه سوم 2 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 2 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 2 نفر - آموزگار تک پایه ششم 2 نفر
لیلا تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
دخترانه سمغان تکمیل نشده آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
سیدمحمودطالقانی(1) تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهیدمحمدمنتظری تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 2 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
عدالت تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
میثم تمار تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 2 نفر
حضرت اسماعیل (ع ) تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
صدیقه اطهر تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
امام خمینی تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 2 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهیدباهنرسوق تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
عصمت تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
دبستان پیامبراعظم تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهید افراز تکمیل نشده آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهید مدرس تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهیدکلانتری کلایه سفلی تکمیل نشده آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
نرجس خاتون تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
هاجر تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
طوبا تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
نجمه تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهیدسعادتی فر تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
قدس راک تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
آسیه تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
حجاب راک تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
حضرت مریم(س) تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهیدزندباف تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
نجابت تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
فهمیده تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر - آموزگار تک پایه دوم 1 نفر - آموزگار تک پایه سوم 1 نفر - آموزگار تک پایه چهارم 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
شهیددلنسب دره لبک تکمیل نشده آموزگار تک پایه اول 1 نفر -
سیدمحمودطالقانی بیمنجگان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدقره نی اسلام آباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر - آموزگار تک پایه اول 1 نفر -
قاضی طباطبائی کوشک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر - آموزگار تک پایه اول 1 نفر -
17شهریورسرپری تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
امت دهنوتل مرغ تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهید پریسوز تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر - آموزگار تک پایه ششم 1 نفر
پردیس تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر - آموزگار تک پایه پنجم 1 نفر -
خیام تل زری تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
دکترعلی شریعتی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
سیدمصطفی خمینی صنوگان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهیدبادپرچیرسفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهیدپریوند دستگرد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهیدچمران چهارمه علیا تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهیدخشنودکوشک برآفتاب تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدمحمدزاده برج علی شیرعلیا تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهیدنواب صفوی لیرتلخک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
تل کوچک شهید علی پرهون تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
انقلاب فیلگاه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهیدنوروزی لیرکک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
ابتدائی قلعه گل تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهید حمزه کلات تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 2 نفر -
شهید جمشید نژاد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
دکترمفتح بواسفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
سرگرلیرتلخک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدآبادارده بردی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیداسلامیان دوریزگان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدپوردیان کلایه علیا تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدحسینی چیرعلیا تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدخادمی تل مرغ تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیددارکوب کورسای پیرزال تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدسیدپوربرج علی شیرسفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدعراقی لیربزرگ تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدقیصری تراب تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدمطهری نهضت آباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدنوری دزک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
مالک اشترچهارمه سفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهید پرگانی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
آیت اله کاشانی چابردی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
امام حسین چهاب تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
امام خمینی دشت مازه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
امامزاده پهلوان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
پیروزی علی آباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
دبستان عدل آدرکان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان چهارراه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهید دوره تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید فکری زاده تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید پناهی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهید خاکسار تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
پازنون دشمن زیاری تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
صدیق نژاد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
ده اله رضا تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
ابوذرغفاری ده ابراهیم تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-آموزگار چند پایه 1 نفر -
شهیدآیت اله سعیدی بلوطبنگان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدآیت کرباسی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید حبیب بن مظاهر تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیداکبری طوس خیمه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدبرهانی پوردم تنگ پیرزال تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدپرکاله کلایه وسطی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیددستاربی زلیخایی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیددمسازکلگه پهن تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدسعادتی فرتل چگاه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدسوخته رستاک خیارکار تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدصادقی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدصادقی خلیفه ای تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدعباسپورسربردیان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدغفاری سرکوه راک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدمدنی لیرکوچک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدمکرم دارگنده تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدنائینی چغل تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدناصری کوهبرد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
طریق القدس دم مهدسفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
علامه مجلسی برم سبز تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
فجرکل خواجه قیصری تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان زاگرس قلعه دز تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
17 شهریورمهد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان فتح تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
نواب صفوی آبکاسه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
ولایت فقیه بردکشکی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
پیربادامی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
22بهمن بویری تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دارگنده تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید جاودان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
ابوذرزمان اکبرآباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
اسدآبادی سرماهور تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
امیرالمومنین فیلگاه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
تنگ زردعاشورا تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
ده خواجه قباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان امام سجاد(ع )پوزه کوهبرد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان ادب تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
ابتدایی حر تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدپیشواعلی آباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
حضرت امام موسی کاظم (ع )گرخواجه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدطیب محمدآباد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدمدنی سه گدار تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
خاتم تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
پس گری تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهیدواعظی برآفتاب سفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
والفجرعمارت تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
پیام تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید فاطمی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید علی پیزک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
چم آسیاب تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
انصار تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
12محرم تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
خواجوی کرمانی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
ایمان تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید پرونده تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید پروین زاده تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید پروزن تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید تیر بند تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
15خرداد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان شهدای سرتنگ سولک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
فجر آبمو سفلی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
فرهنگ انجیر سفید تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
طاهر منش تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
ده بید تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
کوه برد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
دبستان شهید راستین تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید پولاب تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید دامک تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید خشانی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید خشنود ده شیر تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید فیاض بخش تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
سلمان فارسی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید برفی نژاد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
امام زاده محمد کوه برد تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید سلیمی تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-
شهید محسن زارعی دژکوه تکمیل نشده مدیر آموزگار 1 نفر-